Що таке мала поліграфія сьогодні?

Як стверджує світова практика, малий бізнес є одним із основних факторів процвітання економіки. В таких країнах, як США, Франція, Німеччина, частка малого бізнесу у виробництві валового доходу становить понад 50%. У сфері малого бізнесу створено до 90% нових технологій США, до 40% експортного обігу Японії та 96% нових робочих місць в Італії.

Однією з привабливих сфер приватизації чи вкладання коштів є поліграфічний бізнес, для якого властиві високий рівень прибутків та стабільність розвитку. Зараз в Україні (за даними 1997 р.) налічується 2189 поліграфічних підприємств, серед яких 21% складають державні підприємства, 21,8% — приватні і 56,6% — підприємства з колективною формою власності. Зважаючи на досвід і сучасний стан поліграфічних підприємств у розвинутих країнах заходу, зокрема Німеччини, де 80% друкарень становлять друкарні з кількістю до 20 працівників і де на кожні 5000 жителів припадає 1 друкарня, можна передбачати бурхливий розвиток на Україні саме малої поліграфії.

Такі поняття малої поліграфії, як оперативна поліграфія, міні-друкарня, комерційна друкарня, репро-центр чи прінт-шоп, до цього часу ніде чітко не сформульовані. Це викликає розбіжності в розумінні цих термінів, під якими, з одного боку, розуміють копіювання та розмноження документації (сфера послуг), а з іншого — малі форми поліграфічного виробництва, орієнтовані на випуск малотиражної чи обмеженого асортименту друкованої продукції (виробнича сфера). У подальшому ми зупинимось та будемо розглядати саме останнє трактування понять малої поліграфії.

З юридичної точки зору, згідно з Законом України «Про підприємства в Україні», до категорії малих підприємств відносять підприємства відповідно до обсягів їх господарського обороту та чисельності працівників незалежно від форми власності. Зокрема в галузі поліграфії — з чисельністю працюючих до 50 чоловік.

Основою поділу та класифікації малих друкарень передусім може служити вид чи спосіб друку. Спосіб друку визначає не лише технологічні рішення, устаткування та матеріали всього ланцюжка виробництва, але й перш за все вид (асортимент), якість, вартість, швидкість та складність виготовлення друкованої продукції.
Класичними способами друку в поліграфії є високий, глибокий та плоский, які відрізняються між собою характером і розташуванням друкарських та пробільних елементів друкарської форми.

У високому друці — друкарські елементи знаходяться вище пробільних та розташовуються в одній площині, передача градацій відбувається за рахунок різної площі (растрових елементів) задруковування. Даний спосіб друку поступається якісними та економічними показниками іншим сучасним способам друку, а тому сьогодні майже не застосовується. Винятком є вітчизняні малі державні районні та міські друкарні, де через брак коштів та ініціативи до модернізації виробництва продовжують використовуати застарілі технології та устаткування.

У глибокому друці — друкарські елементи заглиблені на різну глибину відносно площини пробільних елементів. Передача градацій відбувається за рахунок різної кількості фарби, залежно від глибини друкуючого елемента. Глибокий спосіб друку призначений для друкування високоякісної кольорової (образотворчої) продукції великими тиражами. Через високу вартість та складність формних і друкарських процесів у малій поліграфії не застосовується.

У плоскому друці — друкарські та пробільні елементи форми знаходяться практично в одній площині і відрізняються за своїми фізико-хімічними властивостями (вибірковістю змочування). Пробільні елементи є гідрофільними і добре змочуються водою, а друкарські елементи є олеофільними і добре змочуються фарбою. Під час друку на форму спочатку наноситься зволожувальний розчин, який сприймається пробільними елементами і захищає їх від подальшого закатування фарбою, а потім — фарба, яка сприймається лише друкуючими елементами. Передача градацій відбувається, як і у високому друці, за допомогою растрових елементів.

Складність підтримування балансу «вода-фарба» на друкарській формі під час друку, що безпосередньо впливає на якість друку, обумовили появу та розвиток «сухого» плоского друку. При «сухому» друці зволоження форми взагалі відсутнє, оскільки пробільні елементи виконані з матеріалу, що не змочується і не сприймає фарбу. У вітчизняній поліграфії «сухий» плоский друк є маловідомим та малопоши-реним, хоча за кордоном спостерігається його розвиток та впровадження.

Переважаюча більшість машин плоского друку побудована на принципі непрямого (офсетного) друкування: фарбове зображення з форми переноситься на задруковувану поверхню не безпосередньо, як у високому чи глибокому способах, а за допомогою проміжного офсетного циліндра. Тому плоский спосіб друку часто називають плоским офсетним або просто офсетним способом друку. Використання переваг офсетного принципу в глибокому друці відоме під назвою тамподрук, проте високий офсетний спосіб друку (типоофсет) або прямий плоский друк — не отримали широкого практичного застосування.

Сьогодні в поліграфії офсетний плоский спосіб друку вважається найбільш перспективним та домінуючим завдяки високій якості, продуктивності та економічності. Так, за рахунок розробки нових додрукарських процесів та формних матеріалів, він знаходить практичне застосування як при великих (до 1-2 млн відбитків), так і при малих (від 0,5-1 тис. відбитків) тиражах.

Окрім класичних, для сучасної поліграфії властиве широке застосування спеціальних способів друку — трафаретного, флексографічного, тамподруку, а також новітніх цифрових способів — різографії, термографічного, струменевого, електрографічного та інших.

Трафаретний друк (застарілий термін — шовкографія) — це спосіб друку із застосуванням спеціальних форм-трафаретів або шаблонів, в якому фарба перетискується через відкриті ділянки форми (друкуючі елементи) на задруковуваний матеріал. Трафаретний друк застосовується переважно для штрихових та відносно груболініатурних растрових зображень (до 60 лін/см). Застосовуючи декілька форм отримують багатоколірні зображення.

Особливостями трафаретного друку є, по-перше, відносно велика товщина фарбового шару на відбитку, що забезпечує відчуття рельєфності зображення, високу яскравість та насиченість зображень, у тому числі на грубофактурних поверхнях, таких як картон, шкіра, тканина, деревина, пластмаса, кераміка та ін. А, по-друге, можливість задруко-вування поверхонь складної геометричної форми, а також і на різноманітних виробах (олівцях чи ручках, запальничках, посуді).

Обмеженнями трафаретного друку є:

 1. багатостадійність та трудомісткість формних процесів;
 2. низька видільна та роздільна здатність друку (до 100-300 мкм, та до 25-50 лін/см);
 3. низька тиражостійкість форм (до 10-50 тис. відбитків);
 4. низька продуктивність друку;
 5. необхідність інтенсивної штучної або тривалої природної сушки відбитків тощо.

Незважаючи на це, трафаретний спосіб друку широко застосовується у великій поліграфії (для оздоблення книжкової, білової продукції та упаковки) та в багатьох інших галузях промисловості (радіоелектроніка та приладобудування, деревообробна, харчова, легка промисловість та ін.).

Завдяки простоті, доступності та дешевизні процеса трафаретний друк отримав широке застосування в малій поліграфії для друкування бланкової та акцидентної аркушевої продукції, для оформлення упаковки, для оздоблення готових виробів (наприклад, нанесенням фірмових написів) тощо.

Флексографія є одним із різновидів високого друку, в якій використовують пружно-еластичні друкарські форми та малов'язкі швидковисихаючі фарби. У флексографії друкарська форма виконує не тільки свою основну функцію як форма, але ще й функцію декеля, що дозволяє задруковувати матеріали з різної фактури (мікрогеометрії) від гладких плівок до шорсткого пакувального картону з мінімально необхідним тиском, що є дуже важливим для якісного друку. Пружно-еластичні властивості форми, крім того, забезпечують високу якість друкування зображень без потреби виконання приправки, що є обов'язковим для високого друку. Застосування рідких фарб, що закріплюються переважно за рахунок випаровування розчинників, та еластичних форм дозволяє задруковувати матеріали, що невсмоктують фарбу, наприклад, поліетиленову плівку, металеву фольгу або скло. Для флексографічного друку характерні висока тиражостійкість друкарських форм та велика продуктивність друку.

Флексографія переважно застосовується у великих і середніх друкарнях та в спеціалізованих дільницях промислових підприємств для друкування газетної, книжково-журнальної, пакувальної, шпалерної та іншої продукції.

Тамподрук — це різновид непрямого глибокого друку, де фарбове зображення з друкарської форми передається на задруковувану поверхню за допомогою пружно-еластичного тампона. Застосовується для задруковування різноманітних за фактурою (мікрогеомет-рією), властивостями (фарби закріплюються як і у флексографії за допомогою випаровування розчинників) та формою поверхні матеріалів (в тому числі і готових виробів). Завдяки високій тиражостійкості форм, простоті та низькій собівартості друку, унікальним властивостям тамподруку, він використовується як на великих, так і на малих промислових підприємствах для нанесення зображень на готові вироби складної геометричної форми.

Різографія — це відносно новий цифровий спосіб ротаційного трафаретного друку з автоматизованим виготовленням трафаретної форми в друкарській машині за допомогою лазерного променя. Поєднуючи простоту керування копіювальних пристроїв, продуктивність і низьку собівартість відбитка друкарських машин, різографія є привабливою для організації офісної чи відомчої малої друкарні*.

Термографічний спосіб друку базується на термічному переносі фарби з носія на матеріал, що задруковується, за допомогою термо-головки або лазерного променя, що керуються комп'ютером. Термографія застосовуються в різноманітних роздруковуючих пристроях (прінтерах) комп'ютерних видавничих систем: чорно-білих — для роздруковування коректури тексту та верстки, кольорових — для отримання цифрової кольоропроби. Цифрові друкарські машини на основі термографії ще не створені, хоча це є перспективним.

Струменевий друк базується на формуванні зображення спрямованим потоком краплинок чорнил під керуванням комп'ютера. В малій поліграфії струменевий друк широко використовується в різноманітних сферах:

 • у чорно-білих прінтерах для друкування коректури зверстаних полос;
 • у кольорових прінтерах цифрової кольоропроби;
 • для виготовлення фотоформ (діапозитивів) на чорно-білих струминних прінтерах;
 • виготовлення плакатів для великоформатних рекламних та інформаційних щитів на широкоформатних струминних прінтерах (плотерах).

В електрографічному способі друку використовується явище фотопровідності напівпровідникових заряджених носіїв для формування зображення із заряджених частинок. При цьому як джерело світла найчастіше використовується лазер, а електрографію часто називають лазерним друком із додаванням до назви відповідних пристроїв прикметника — лазерний (наприклад, прінтер — лазерний прінтер). У ході подальшої обробки носія рідким або сухим (порошковим) кольоровим тонером відбувається проявлення зображення, яке потім переноситься та термозакріплюється на задруковуваній поверхні.

Електрографічний спосіб широко застосовується в найрізноманітніших пристроях та процесах поліграфії. Зокрема, стосовно малої поліграфії, електрографія використовується:

 1. у чорно-білих та кольорових прінтерах для друкування коректурних відбитків тексту, зверстаних сторінок, цифрової кольоропроби;
 2. у пристроях для виготовлення фотоформ та друкарських форм;
 3. у копіювальних пристроях («ксероксах»), високопродуктивних кольорових і чорно-білих прінтерах та в цифрових друкарських машинах для тиражування продукції.

Сучасний етап розвитку поліграфії характеризується появою та впровадженням у виробництво цифрових друкарських машин. До таких машин, окрім згаданих вище, побудованих на основі цифрових спеціальних способів друку (різографії та електрографії), відносять і друкарські машини плоского офсетного друку, обладнані спеціальною системою цифрового виготовлення друкарської форми безпосередньо на формному циліндрі. Сьогодні цифрові машини є ще досить дорогими, і тому їх ще не можна вважати реальною альтернативою традиційним друкарським машинам у малій поліграфії. Але визнаним є те, що малі друкарні майбутнього будуть обладнані саме такою технікою.

Незважаючи на велике розмаїття способів друку, реально більшість сучасних малих друкарень використовує в роботі аркушеві друкарські машини класичного плоского офсетного друку. Ці друкарні орієнтовані на випуск якнайширшого асортименту поліграфічної продукції, різного ступеня якості та складності. І тому надалі грунтовно розглядаються питання вибору технологій та устаткування саме таких малих друкарень.

 

Поліграфічні послуги, печать плакатов Киев, штендер изготовление Дарница, заказать визитки за час срочно Киев, копицентр на Левом берегу, поліграфія типографія, різографія, переплет страниц документов, срочная цифровая лазерная цветная печать фотографий на принтере Киев, ламинация документов Троещина, металлический и пластиковый переплет Левобережная, друкарня, переплет на металлическую пружину Киев, сшивка скобой Русановка, твердый канальный переплет дипломов диссертации Киев, печать на холсте Троещина, срочная печать А4 А3 А2 А1 А0 Киев, печать на ризографе Киев, печать плакатов афиш чертежей постеров Левобережная, плоттерная порезка Киев, прошивка дипломов Киев, сканирование Левый берег, тиражирование на ризографе Левобережная, рекламная полиграфия, изготовление плакатов Киев.
Цифровая печать Левобережная / визитки Дружбы народов / ризограф / таблички / печать плакатов / печать на холсте Киев / переплет дипломов Киев / © 2005